Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powstała Spółka pracownicza, która na podstawie umowy leasingowej przejęła część majątku w odpłatne użytkowanie i kontynuowała usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych w obrębie miasta Biała Podlaska, dystrybucji gazu propan – butan w butlach, usług pogrzebowych oraz oczyszczania miasta. Doskonałe warunki współpracy z samorządem miasta upewniły nas, że podjęliśmy właściwą decyzję o gospodarowaniu na własną rękę.

Zdobyte doświadczenie oraz dodatnie wyniki finansowe pozwoliły nam na powiększanie i modernizację posiadanego sprzętu oraz rozszerzenie zakresu działalności, m.in. wybudowania stacji paliw LPG do tankowania samochodów gazem propan – butan. Wspólna wola firmy i byłego zarządu miasta Biała Podlaska oraz pomysł na nowatorskie rozwiązania przyniosły efekt w postaci konsekwentnego i systematycznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Począwszy od l994 roku jako pierwsi w regionie przystąpiliśmy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Było to pionierskie działanie mające na celu uświadomić mieszkańców o korzyściach segregacji surowców wtórnych, co w znacznym stopniu wpływa na pozytywne oddziaływanie na nasze środowisko. Przyjęto zasadę segregacji „u źródła”, czyli bezpośredniego wytwórcy w konkretnym gospodarstwie domowym. Programem objęto zarówno osiedla mieszkaniowe jak i domy jednorodzinne. Realizacja programu jest sukcesywnie udoskonalana. W zakresie wywozu nieczystości i segregacji odpadów postawiliśmy na szeroko pojętą ekologię. Podpisane umowy z firmami recyklingowymi umożliwiają zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na składowisko, a odzyskany surowiec na powtórne użycie go do produkcji. Surowce wtórne takie jak makulatura, opakowania szklane i butelki typu PET na terenie miasta Biała Podlaska odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu.

Pod koniec lat 90-tych rozszerzyliśmy naszą działalność na 8 gmin powiatu bialskiego, gdzie oprócz odbioru i wywozu nieczystości stałych wyodrębniliśmy również surowce wtórne. Każda gmina obsługiwana jest według indywidualnych harmonogramów ustalanych na cały rok. W 2000 roku braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie, zorganizowanym przez „Przegląd Komunalny” w zbieraniu stłuczki szklanej, nagrodzony Dyplomem za udział. Początkowo zbieranych było około 115 ton tego surowca, natomiast w chwili obecnej wielkość ta wzrosła do około 700 ton. Jedną z nowych inicjatyw było utworzenie punktu zużytego sprzętu elektronicznego, inaczej mówiąc odpadów problemowych, które poprzez składowanie ich na wysypiskach zagrażają środowisku. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami i jak duży ma to wpływ na ochronę środowiska. Dlatego też wychodząc naprzeciw problemom zagospodarowania różnego rodzaju odpadów stwarzamy możliwość pozbywania się ich w profesjonalny sposób, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w prawie polskim. Zorganizowaliśmy punkt przyjęć przy bazie firmy oraz przeprowadziliśmy zbiórki na terenie miasta. Zagadnienie to zostało rozszerzone o gminy, gdzie zbieraliśmy i zbieramy sprzęt w ustalonych terminach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy wspólnie z Urzędem Miasta w Białej Podlaskiej odbiór eternitu, który jest przekazywany do dalszej utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych
Również na prośbę mieszkańców rozpoczęliśmy wywóz wyodrębnionego popiołu, który odbierany jest według ustalonego harmonogramu.
W ramach edukacji szkolnej na temat ekologii oraz sortowania odpadów komunalnych współpracujemy z placówkami oświatowymi miasta i okolicznych gmin powiatu bialskiego. Działania te mają na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym dążenie do poprawy środowiska naturalnego.
Wspomagamy sprzętem i ludźmi szkoły z terenu powiatu bialskiego w odbiorze zebranych surowców z jednoczesnym przyznaniem nagród pieniężnych.
Najnowocześniejszym rozwiązaniem zastosowanym w naszym przedsiębiorstwie było uruchomienie linii segregacyjnej do produkcji paliwa alternatywnego. Polega to na rozdrobnieniu odpadów komunalnych z frakcji suchej i przekazywanie jej do wyspecjalizowanego zakładu tj. cementowni w Chełmie, gdzie mają zastosowanie min. jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu w przemyśle cementowym. Mogą to być więc odpady z tworzyw sztucznych oraz chemia gospodarcza w szerokim tego słowa znaczeniu. Wykorzystane jako paliwo alternatywne przynoszą więcej korzyści, ponieważ nie są składowane na wysypiskach, gdzie rozkładają się przez tysiące lat. Dzięki segregacji część z nich zostanie przetworzona albo też stanie się źródłem energii.

Obecna struktura organizacyjna jest wynikiem działań prowadzonych przez Zarząd P.W. „Komunalnik” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej.
Władze Spółki to :
• Walne Zgromadzenie Wspólników
• Rada Nadzorcza
• Zarząd

Dążymy do zharmonizowania celów związanych z ochroną środowiska chcąc oferować usługi, które dzięki innowacyjnym ulepszeniom w dziedzinie wydajności zasobów mają lepszy wpływ na środowisko oraz spełniają potrzeby naszych klientów.

Zadbajmy o Czysty Świat ….. Dołącz do Nas …. !!!!