Skip to navigation

Cookies Notice

Strona używa ciasteczek. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności.

Contact Info

 biuro@komunalnik.pl    (83) 343-46-91    

Regulamin Subskrypcji / Newslettera

REGULAMIN SUBSKRYPCJI / NEWSLETTERA
(v. 1.0 aktualny na dzień 01.02.2021r i ważny do następnej jego zmiany)

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie powiadomień o zaplanowanych odbiorach odpadów komunalnych nazwanym dalej „Subskrypcją”.
2. Organizatorem Programu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5370000130 nazwany dalej „Organizatorem”.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem programu może zostać każdy, kto poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy do subskrypcji dostępny na stronie www.komunalnik.pl a następnie subskrypcja została pomyślnie aktywowana – nazwani są dalej „Subskrybentami”.
2. Osoba, która zgłosiła się do Organizatora dzięki poleceniu przez Uczestnika nazwana jest dalej „Klientem”.
3. Subskrybentem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§3 Zasady funkcjonowania Subskrypcji

1. Subskrypcja to swojego rodzaju newsletter wysyłany na skrzynkę e-mail subskrybenta.
2. Rozróżnia się kilka rodzajów subskrypcji a zasadniczą ich różnicą jest region świadczenia odbioru odpadów komunalnych,
3. Dzięki subskrypcji wysyłanej w formie Newslettera subskrybent będzie sporadycznie otrzymywał informacje handlowe od Organizatora dzięki wyrażonej podczas rejestracji zgody m.in. pełnego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych ustalanego na kolejny rok kalendarzowy,
4. Aby subskrypcja spełniła oczekiwania osoby zainteresowanej musi ona podczas rejestracji poprawnie wpisać swój adres e-mail oraz wybrać odpowiednią dla swojego regionu subskrypcję, która znajduje się w liście subskrypcji.
5. Subskrybent otrzyma powiadomienie o zaplanowanym odbiorze odpadów komunalnych na dzień przed ich odbiorem w godz. 17:00 - 19:00
6. Zapisanie się do subskrypcji nie zwalnia subskrybenta z obowiązku sprawdzenia czy taki odbiór faktycznie będzie miał miejsce w zamieszczonym na stronie internetowej www.komunalnik.pl aktualnym harmonogramie odbioru śmieci oraz samodzielnego pilnowania dat odbioru odpadów komunalnych.
7. Organizator nie przewiduje żadnej formy zadośćuczynienia w przypadku wprowadzenia w błąd subskrybenta mając na uwadze pkt 6.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w celu prawidłowej realizacji Subskrypcji tj. w szczególności:
2.1. uczestnictwa w Subskrypcji,
2.2. w związku z korespondencją,
2.3. dla potrzeb technicznych i statystycznych Organizatora.
3. W przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4. Do celów związanych z uczestnictwem w Subskrypcji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Subskrybenta:
4.1. imię i nazwisko,
4.2. adres e-mail,
4.3. nr telefonu,
5. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane w związku z uczestnictwem w Subskrypcji będą przetwarzane do momentu trwania Subskrypcji, a dane przetwarzane w celach objętych odrębnymi zgodami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Uczestnicy Programu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

§5 Rejestracja

1. Rejestracja nowego Subskrybenta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wymaganymi polami i zgodami na stronie www.komunalnik.pl
2. Aktywowanie konta następuje w momencie potwierdzenia wiadomości wysłanej na podany przy rejestracji e-mail.
3. Usuwanie konta Uczestnika następuje poprzez osobiste zgłoszenie takiej chęci drogą telefoniczną (tel.: (83) 3434691) lub mailową (e-mail: newsletter@komunalnik.pl) podając swój e-mail podany podczas rejestracji subskrypcji.
4. Konto Subskrybenta wraz ze wszystkimi danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie trwale usunięte do 48h licząc od faktu zgłoszenia.
5. Usunięcie konta wiąże się z utratą Subskrypcji.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących w szczególności:
1.1. zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie do Subskrypcji,
1.2. niskie zainteresowanie Subskrypcją,
1.3. istotne zastrzeżenia Uczestników do Programu.
2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
3. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz drogą elektroniczną (e-mail).
4. Organizator może zakończyć Subskrypcję z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia umieszczając stosowną informację na stronie internetowej oraz powiadamiając Uczestnika drogą elektroniczną (e-mail),
5. Uczestnicy Programu mogą kontaktować się z Organizatorem pod adresem: ul Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: biuro@komunalnik.pl nr telefonu: (83) 3434691.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz ze wszystkimi danymi z Programu Subskrypcji, który narusza postanowienia Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.komunalnik.pl
8. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać na adres e-mail: newsletter@komunalnik.pl

Regulamin Subskrypcji / Newslettera

Updated on 2021-01-28T11:38:12+01:00, by admin.